Έργα

Αναμενόμενα Ωφέλη

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τόσο τα αναμενώμενα οφελη του έργου, όσο και ο αντίκτυπός του σε βάθος χρόνου. Ένα σύνολο από μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, ορίζουν την επιτυχία εκτέλεσης του έργου σε διάφορους τομείς, και παράλληλα αποτελούν οδηγό της ομάδας υλοποίησης.

Τα αναμενώμενα φέλη είναι:

  1. Η συμβολή στην υλοποίηση της πρότασης REPowerEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ έως το 2050.
  2. Η ενίσχυση της ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών συστημάτων για την ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και τη χρήση καυσίμου, καθώς και η συμβολή στην υιοθέτηση τέτοιων λύσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
  3. Η δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, που συνδέονται με τοπικές ή περιφερειακές αλυσίδες αξίας των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης τοπικών κοινοτήτων στις περιφέρειες της Ευρώπης
  4. Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις Συνδεδεμένες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.
  5. H ενίσχυση της ετοιμότητας, της αξιοπιστίας, της απόδοσης και της οικονομικής προσιτότητας, των τοπικών ή περιφερειακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην Ευρώπη

Σε ότι αφορά τον αντίκτυπο του έργου σε βάθος χρόνου:

  1. Η ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης, ως παγκόσμια ηγέτιδα, σε προσιτές, ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  2. Οι αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις στη διαχείριση έξυπνων και ασφαλών στον κυβερνοχώρο ενεργειακών δικτύων και στη βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ παραγωγών, καταναλωτών, δικτύων, υποδομών και φορέων
elΕλληνικά