Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα πραγματικό και πλήρως λειτουργικό παράδειγμα Κοιλάδας Ανανεώσιμης Ενέργειας στο νησί της Κρήτης, συνδυάζοντας ΤΠΕ τεχνολογίες αιχμής (Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Blockchain, Augmented Reality) με καινοτόμες κοινωνικές διαδικασίες για την από κοινού συμμετοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υιοθέτηση των υποδομών του έργου. Έμφαση θα δοθεί στη μετάβαση από ένα κεντρικοποιημένο σενάριο χρήσης άνθρακα σε ένα αποκεντρωμένο πεδίο ανανεώσιμης ενέργειας και χαμηλών εκπομπών ρύπων το οποίο θα εξασφαλίσει τις ενεργειακές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε ετήσια βάση, αξιοποιώντας πολλαπλές ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή και αιολική ενέργεια, γεωθερμία, βιομάζα, βιοαέριο, υδρογόνο) για την ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την κίνηση των πολιτών.

Ο παραπάνω στρατηγικός στόχος, Εξειδικεύεται σε επτά επιμέρους μετρήσιμους, ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους:

  1. Να στήσει ένα ζωντανό εργαστήριο μιας Κοιλάδας Ανανεώσιμης Ενέργειας στην Κρήτη, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και καινοτόμα, πολυεπίπεδα μοντέλα διακυβέρνησης, προκειμένου να καταστήσει το έργο εφικτό, σε ότι αφορά τη διαχείρισή του, την οικονομική του βιωσιμότητα και τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν.
  2. Να δημιουργήσει εργαλεία σχεδιασμού για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταγραφή των κοινωνικών συνθηκών που επηρεάζουν τη δημιουργία της Κοιλάδας Ανανεώσιμης Ενέργειας.
  3. Να αναπτύξει εργαλεία για τον ασφαλή, αξιόπιστο, και συμμετοχικό διαμοιρασμό των δεδομένων, σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές ψηφιακών πλατφορμών διαμοιρασμού ενεργειακών δεδομένων (Energy Data Space)
  4. Να αξιοποιήσει τεχνολογίες αιχμής (λ.χ. τεχνητή νοημοσύνη), εικονικές αναπαραστάσεις (ψηφιακά δίδυμα), ευέλικτες υπηρεσίες μοντελοποίησης και εφαρμογές που αξιοποιούν δεδομένα από διάφορες πηγές, για την διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας, της ορθής διαχείρισης και της ανθεκτικότητας των ενεργειακών υποδομών, καθώς και της ενεργής συμμετοχής των καταναλωτών στη χρήση της ενέργειας (λ.χ. επιλογή κατάλληλης πηγής ενέργειας, προσαρμογή του πλάνου κατανάλωσης)
  5. Να παρουσιάσει και να επαληθεύσει τις ενεργειακές λύσεις της Κοιλάδας, φέρνοντας μαζί διαφορετικές αποκεντρωμένες πηγές ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια, γεωθερμία, βιομάζα, βιοαέριο, υδρογόνο), σε περιοχές με διαφορετικό κλίμα, που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία και τη συμμετοχή διαφορετικών ενδιαφερομένων (διαχειριστές δικτύου, ενεργειακές κοινότητες, τοπικών και περιφερειακών αρχών, τοπικών επιχειρήσεων, τοπικών κατοίκων)
  6. Να ορίσει, επαληθεύσει και αντιγράψει εύρωστα επιχειρηματικά μοντέλα σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας, δίνοντας έμφαση στη συμπεριληπτική και οικονομικά εφικτή πρόσβαση των πολιτών στην ενέργεια.
  7. Να διευκολύνει την ανάπτυξη Κοιλάδων Ανανεώσιμης Ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του έργου και αναπτύσσοντας τις απαιτούμενες δεξιότητες των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η αποτελεσματική διάδοση της τεχνογνωσίας που θα αποκομισθεί και οι συνέργειες με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και έργα στον Ευρωπαϊκό χώρο.
elΕλληνικά