Στον Αθερινόλακκο, η κοιλάδα πράσινου υδρογόνου που αναπτύσσεται από την εταιρία EUNICE, θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής 300-500 τόνων υδρογόνου ετησίως, αξιοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια από κοντινό φωτοβολταϊκό σταθμό αποκλειστικής χρήσης. Το παραγόμενο υδρογόνο θα αυξήσει τη διαθέσιμη ενέργεια και θα καλύψει την αυξημένη ενεργειακή ζήτηση του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Η περίσσεια ενέργειας, θα επιτρέψει την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, γεγονός που θα συμβάλει στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο.

Ένας κρίσιμος παράγοντας για τη βιωσιμότητα μιας εγκατάστασης παραγωγής πράσινου υδρογόνου, είναι η αύξηση του συντελεστή χωρητικότητας του συστήματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αυξάνοντας τις ώρες λειτουργίας πλήρους φορτίου, μειώνοντας έτσι το κόστος επένδυσης. Από την άλλη, η αύξηση της χρήσης πράσινου υδρογόνου στο νησί της Κρήτης, θα φέρει ενεργειακή ασφάλεια, θα εξομαλύνει τις αναντιστοιχίες μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης, και θα βοηθήσει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα, πρέπει να εξασφαλιστεί σταθερή ζήτηση από τους τελικούς χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του έργου είναι η αύξηση της ζήτησης του πράσινου υδρογόνου που παράγεται στον Αθερινόλακκο. Μία από τις δράσεις για το σκοπό αυτό, είναι η χρήση λεωφορείων που λειτουργούν με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, αποδεικνύοντας παράλληλα και τη σημασία του στον τομέα των μεταφορών. Επίσης το υδρογόνο θα χρησιμοποιηθεί στη συνδυασμένη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας για τα κοντινά χωριά. Τέλος, ένα μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα αξιοποιηθεί στην τροφοδοσία πέντε φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούν το σύστημα διανομής, όταν αυτά δεν κινούνται.

Οι παραπάνω δράσεις, αναμένεται να αποδείξουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα του πράσινου υδρογόνου ως καύσιμου σε όλες τις δραστηριότητες που απαιτούν ενέργεια, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω υιοθέτησή του από τους κατοίκους του νησιού.

elΕλληνικά